Ana Sayfa

ENGLISH

Yönetmelik

İstanbul Bilgi Üniversitesi
Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

Birinci Bölüm
Genel Hükümler

Kuruluş
Madde 1 – İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde, Rektörlüğe bağlı olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur.

Hukuksal Dayanak
Madde 2 – Bu Yönetmelik, 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin değişik 2 nci fıkrası hükmü uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen terimlerden:
a) Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni;
b) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yönetim Kurulunu;
c) Rektör: İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörünü;
d) Merkez: İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni;
e) Müdür ve Merkez Müdürü: İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü;
f) Yönetim Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu: İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu;
g) Danışma Kurulu: İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu;
h) Müdür Yardımcısı: İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısını ifade eder.

Amaç
Madde 4 – Merkezin amacı, Türkiye’de ve dünyada sivil toplumun gelişimini, bu gelişimin sosyal, ekonomik ve kültürel boyutları konusunda bilimsel araştırma, uygulama, yayın, eğitim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak, ilgili resmi, özel ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmak ve sivil toplum ile ilgili alanlarda bilgi birikimi sürecine katkıda bulunmaktır.

Merkezin Görev ve Yetkileri

Madde 5 - Merkez, 4 üncü maddede öngörülen amacına ulaşabilmek için şu faaliyetlerde bulunur:
a) Türkiye’de ve dünyada sivil toplumun gelişimi ve sosyal, ekonomik, hukuksal ve kültürel boyutları ile ilgili konularda araştırma yapmak ve bunları Türkçe ve/veya yabancı dillerde yayımlamak;
b) Türkiye’de ve dünyada sivil toplumun gelişimi ve sosyal, ekonomik, hukuksal ve kültürel boyutları ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, kollokyum, seminer, çalıştay, sergi ve benzeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak;
c) Amacının gerçekleşmesine hizmet edecek konularda Türkçe ve/veya yabancı dillerde yayınlar yapmak;
d) Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmi, sivil veya özel kurum ve örgütlerle Merkezin amacı doğrultusunda ilişki kurmak, işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar yapmak;
e) Sivil toplum örgütlerinin kapasitelerinin gelişebilmesi için her türlü eğitim programları düzenlemek;
f) Sivil toplum ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası araştırma ve diğer projelerin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek, bu projeler için destek sağlamak;
g) Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları ile ilgili belge ve bilgileri içeren bir dokümantasyon merkezi ve arşiv oluşturmak;
h) Türkiye ve dünyadaki sivil toplum kuruluşları ile ve sivil toplum alanında çalışan akademik birimlerle ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak;
i) Yüksek öğretim mevzuatı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi yönetmelikleri çerçevesinde danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak;
j) Amacıyla ilgili konularda yapılacak araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak;
k) Amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyette bulunmak.

İkinci Bölüm
Merkezin Organları

Organlar

Madde 6 – Merkezin organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürünün Atanması
Madde 7 – Merkez Müdürü, Üniversite’nin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıllık bir görev süresi için Rektör tarafından atanır. Görev süresi dolan müdür, yeniden atanabilir.

Merkez Müdürünün Görev ve Yetkileri
Madde 8 – Merkez Müdürünün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek;
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek;
d) Merkez faaliyetlerinin, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen amaç doğrultusunda yürütülmesini sağlamak;
e) Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek ve uygulanmasını sağlamak
f) Merkezin idari işlerini yürütmek;
g) Yıllık çalışma ve faaliyet programlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen programları onay için Rektöre sunmak;
h) Yıllık çalışma ve faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen raporları onay için Rektöre sunmak;
i) Yıllık bütçe tasarısını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen bütçe tasarılarını Üniversite’nin yetkili organları tarafından görüşülüp karar bağlanmak üzere Rektör’e sunmak;
j) Yıllık kesin hesabı hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen kesin hesapları Üniversite’nin yetkili organları tarafından görüşülüp karara bağlanmak üzere Rektör’e sunmak;
k) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek, Merkezin faaliyet konu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

Müdür Yardımcısı
Madde 9 – Merkez Müdürü, gerekli gördüğü hallerde, Üniversite’nin tam zamanlı kadrolu öğretim elemanları arasından bir kişinin Müdür Yardımcısı olarak atanmasını Rektöre önerebilir. Müdür Yardımcısı, en fazla üç yıl için atanabilir. Merkez Müdürünün görev süresinin dolması veya her hangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde, Müdürü Yardımcısının da görevi sona erer. Merkez Müdürü, gerekli gördüğü hallerde Müdür Yardımcısının görevine son verilmesini Rektöre önerebilir.

Müdür Yardımcısının Görev ve Yetkileri

Madde 10 – Müdür Yardımcısının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Merkez Müdürünün bulunmadığı zamanlarda Merkez Müdürünün görevlerini yerine getirmek;
b) Görevlerini yerine getirmesinde Merkez Müdürüne yardımcı olmak;
c) Merkez Müdürünün verdiği yetki çerçevesinde, Merkezi yönetmek, temsil etmek ve Merkezle ilgili işlemleri yapmak.

Yönetim Kurulunun Oluşumu
Madde 11 – Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, atanmışsa Müdür Yardımcısı ile Merkez Müdürünün teklifi üzerine Üniversite’nin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektörce önerilecek altı aday arasından Akademik Kurul tarafından üç yıllık bir dönem için seçilecek üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden atanabilir.

Akademik Kurul tarafından seçilen üyelerden, görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine, Merkez Müdürünün teklifi üzerine Üniversite’nin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektörce önerilecek iki aday arasından Akademik Kurul tarafından yeniden seçim yapılır. Bu üyeler, yerine seçildikleri üyenin normal görev süresi sonuna kadar görev yaparlar.

Yönetim Kurulunun Toplanması
Madde 12 – Yönetim Kurulu, üç ayda en az bir kez olmak üzere, Merkez Müdürünün daveti üzerine ve Merkez Müdürü tarafından belirlenen gündemle toplanır. Müdürün uygun görmesi halinde, toplantı öncesi ve sırasında üyelerden gelen öneriler üzerine, gündeme başkaca hususlar eklenebilir.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 13 – Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde öngörülen amaç çerçevesinde, Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen konulara ilişkin kararları almak;
b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma ve faaliyet programlarını görüşmek ve karara bağlamak;
c) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma ve faaliyet raporlarını görüşmek ve karara bağlamak;
d) Müdür tarafından hazırlanan yıllık bütçe tasarısını görüşmek ve karara bağlamak;
e) Müdür tarafından hazırlanan yıllık kesin hesabı görüşmek ve karara bağlamak.

Danışma Kurulunun Oluşumu
Madde 14 – Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet konularına giren konularla ilgilenen, bu konularda tecrübesi olan ve gerektiğinde bilgisine başvurabilecek kişileri Danışma Kuruluna atayabilir. Danışma Kurulu üyeleri üç yıllık bir süre için atanır. Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden atanabilir.

Danışma Kurulunun Toplanması, Görev ve Yetkileri
Madde 15 – Danışma Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Merkez Müdürünün daveti üzerine toplanır.

Danışma Kurulu, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan amaç doğrultusunda, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini Merkez Müdürüne ve Yönetim Kuruluna sunar. Merkez Müdürü, gerekli gördüğü hallerde, Danışma Kurulunu düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak üzere toplantıya çağırabilir.

Üçüncü Bölüm
Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 16 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, yüksek öğretim mevzuatının ve İstanbul Bilgi Üniversitesi yönetmeliklerinin ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlük
Madde 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yürütür.